Rusik

Rusik

РАМП ашыцламшәқәеи печеночникқәеи (ашыцламшә кәыкәбаа) рыҭҵаара.

 Апроект иалахәуп: Дорошина Галина Иаков-иҧҳа, УАР Абиологиатә институт аб.тҵ рк. Константинова Надежда Алексеи-иҧҳа, ААББ аб.ҭҵ.рк. Савченко Анатоли Николаи-иҧа; Ҵәыџьба Рашьыд, Аҧснытәи ауниверситет.

2019 ш. РАМП адгьылҵакыраҟни уи акәша-мыкәшеи имҩаҧган   ашыцламшәқәеи печеночникқәеи рыҭҵаара. Аусура хықәкыс иаман РАМП абиофлора аҧшаара, ашыцламшәҧшразмоу реиуеиҧшымзаарақәа рыҭҵаара, Апарк адгьылҵакыразы уанӡа иазгәаҭаз хкқәак рышьақәырҕәҕәара, ахк ҿыцқәа раарҧшра, еиҳа зҿлымҳара зыҭатәу араионқәа ралкаара. Еизгоуп агербариатә материал, иара убас еизгоуп аексикатә аҭыжьразы аматериал. Иҭҵаауп ашыц хәаҷа ирфаз ашыцламшә ахьыҟоу аҭыҧқәа. Алашара анеира аҽахьаҧсахыз азы ҳазҭагылоу аамҭазы ашыцламшә епифиттә хкқәа (еиҳарак  Neckera жәла иаҵанакуа) рҭагылазаашьа бзиоуп ҳәа иарбоуп (афото 1).  Ашыцламшә аепифиттә хкқәа рхылаҧшра иацҵатәуп.

 

    Афото 1.

Аекспедициатә гәыҧ далан Аҧснытәи ауниверситет астудент  Рашьыд Ҵәыџьба (афото 2), абри инамаданы агәыҧ аусура арҵаратә хырхарҭагьы аман.

2019 шықәса лаҵарамза 8 рзы иҭҵаан. Бзыҧ аҳ. акәша-мыкәша, аныха ахыжәжәарақәа ахьгылоу акәша-мыкәша Бзыҧ аӡ. арҕьарахьтәи аҧшаҳәаҟны ацаҟьақәа ахьгылоу аҭыҧқәа, иара убас Бзыҧ аӡиас армарахьтәи аҧшаҳәа инаваршәны ацҳа анахыс.   

Еизгоуп ацаҟьа  иқәиааз , анышә иқәиааз, аепифиттә, аепиксилтә хкқәа, ацәаакыра змоу аҭыҧқәа ирымоу ашыцламшәқәа. Егьырҭ ахкқәа рыҩныҵҟа иаарҧшуп Radula complanata, Porella platyphylla, Tortula muralis, Orthotrichum anomalum, Leptodon smithii, Fissidens bryoides, Anomodon attenuates, A. viticulosus, Tortella tortuosa, Cinclidotus riparius уҳәа уб.егь.

2019 шықәса лаҵарамза 9 рзы Риҵа акәша-мыкәша аҭҵаара мҩаҧган. Амҩан иара убас иҭҵаан  атуристтә обиектқәа ахьгылоу аҭыҧқәа: «Аӡиа иаҵәа», «Ахаҵа илабжыш», «Ахш ӡхыҽҽа», «Сталин идача». Иҭҵаауп Риҵа аӡ. иаду анаара.   Иҭҵаауп Лашҧсы аӡиас аӡиа иахьалало аҭыҧ аҟны аӡиа арҕьарахьтәи аҧшаҳәагьы. Иаарҧшуп ирацәаны Кавказ шамахамзар иуҧымло ахкқәа: Antitrichia curtipendula, Orthotrichum liellii (афото 3). Еизгоуп агербариатә материал аексикат аҭыжьразы. Еизгоуп аматериал акамералтә ҭагылазаашьаҟны (аҩныҵҟа) аҭҵааразы. (афото 4).

Афото 2. Рашьыд Ҵәыџьба

 

афото 3. Orthotrichum liellii